megi-sama:

The Cryptids by *furm4nek

(via pyrrhics)